حافظ

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

اگر رفیق شفیقی درست‌پیمان باش
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش
گرت هواست که با خضر هم‌نشین باشی
نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش
طریق خدمت و آیین بندگی کردن
خدای را که رها کن به ما و سلطان باش

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: حافظ.

TrackBack URL for this entry: http://eskafi.com/cgi-bin/mt334/mt-tb.cgi/189

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by published on July 13, 2008 2:56 PM.

اکتاویو پاز is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.